#Veletekvagyunk! Lesz 2. központi védelmi intézkedés csomag? A letiltás

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Egyelőre elvi a kérdés, ám érdemes felkészülni! Az alábbiakban a letiltásról, annak főbb szabályairól olvashatsz, ezt követő cikkben pedig az inkasszóról, mert e két végrehajtási cselekményről nem lehet röviden beszélni, pláne nem a kettőről együtt!

Viszont nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyél, mivel ezt a 2 végrehajtási cselekményt alkalmazzák a leggyakrabban, és a leghosszabb ideig! Ha egyszer rátelepednek a béredre, juttatásaidra, akkor onnan menekülni kell! De hogyan? Kérj útmutatást itt»»Kapcsolat.

 

Sorra indulnak meg a végrehajtások banki hitelekben ->

Tudod mik a letiltás és inkasszó szabályai, és mi a különbség a kettő között?

 

#Veletekvagyunk! Abszolút, még a nyári forróságban, és izzasztóan hőhullámos napokon is veletek vagyunk, merthogy sem a behajtások, sem a végrehajtó, sem pedig a pénzitnézetek nem  pihennek, ha pénzről van szó. Hazánkban a fejős tehenet csak fejik, de nem etetik alapon ügyködnek mindenki életén.

Mi a helyzet koronavírus fronton? Ezekben a zűrös időkben, mikor  egyfelől már kihirdették a veszélyhelyzet végét, másfelől viszont folyamatosan beszélnek a 2., sokkal erősebb koronavírus hullámról, -ami miatt bizonyos intézkedések is körvonalazódnak-, nem egyszerű eligazodni az információ halmazban. Vagy inkább maszlagban. Ha itt lesz egy 2. , sokkal erősebb hullám, akkor lesz 2., sokkal erősebb kormányintézkedés is a banki hitelek  fogyasztói védelmében?

 

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Ezek az igazi kérdések, mert azt látom, hogy a híradásban javában tombol a 2. koronavírus hullám, másfelől a végrehajtásokban újra, illetve továbbra is tombolnak a végrehajtási cselekmények az adósokkal szemben. Tombolnak a pénzintézetek, bankok, faktor cégek a törlesztések, szabálytalanul felszámolt, horribilis kamatos kamatok begyűjtésében.

Megindultak, mint a mérgezett egerek, és tömegével írogatnak az adósaiknak, és fenyegetőznek, most már sokkal komolyabban.

 

Soban viszik végrehajtásra a tartozásokat, 

-mintha “Szabad a vásár!” helyzet volna, és óriási probléma, hogy sok esetben az adósok java része csak a végrehajtás kellős közepén értesül a vele szemben folyó eljárásról. Szabálytalanságok tömkelege jellemzi a hivatalos folyamatokat, sokszor hiányoznak a kiértesítések, és a végrehajtásokba is sok eljárási hiba csúszik. Lényeges, hogy szinte kivétel nélkül az adósok sínylik meg ezeket a helyzeteket is, holott vannak a hivatalos eljárásokra is olvashatóan, egyértelműen leírt törvényeink.

Sajnos az adósok körében is sok a hiányosság, rég elfelejtett tartozások köszönnek vissza a múltból, amiben akár elévülést, akár adósságcsökkentést is el lehet érni, még egy folyó végrehajtás mellett is, már ha volna arra hajlandóság, hogy valaki igazából megoldja a kisiklott pénzügyi helyzetét.

 

Mikor indul végrehajtás? Milyen ügyekben?

 

Figyelem! Következzen a hivatalos rész:

A végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) úgy rendelkezik, hogy a követelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt munkabéréből kell behajtani. Ezért a végrehajtó elsődlegesen azt köteles vizsgálni, hogy az adósnak van-e bejelentett munkaviszonya és ott számára milyen összegű bért fizetnek.

Az Vht. alapján a végrehajtó keresi meg az adós munkáltatóját, aki az Mt-ben foglaltak szerint köteles az adós munkabéréből a végrehajtó által meghatározott részt visszatartani és köteles azt közvetlenül a végrehajtónak átutalni.

A Vht. előírja, hogy először a munkabért és a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlán lévő pénzre kell végrehajtást vezetni, azonban, ha már előre látszik, hogy ezen összegekből rövid időn belül nem térül meg a követelés, akkor lehet az adós többi vagyontárgyát végrehajtás alá vonni.

A jogalkotó azért határozta meg ezen végrehajtási módok elsődlegességét, mert ezek a felek számára általában egyszerűbb és költségkímélőbb eljárások és a Vht. célja, hogy csak a legszükségesebb kényszert alkalmazza.

 

VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE
ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA

Végrehajtói letiltás

 1. §(1) Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét [7. § (1) bek.] letiltja, és ilyen módon lefoglalja.

(2) A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját [24. § (2) bek.], hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és – a felhívásnak megfelelően – fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.

(3) A végrehajtó a letiltást megküldi a munkáltatónak és a feleknek.

(4) A tartásdíj behajtására irányuló letiltást az (1) bekezdésben említett határnap, illetőleg határidő letelte után 3 napon belül ki kell bocsátani.

 1. §A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós – a munkáltató megváltozása esetén – az új munkáltatótól kap.
 2. §(1) A végrehajtó a munkáltatónál – szükség esetén a 33. § alkalmazásával – a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e.

 

A levonás közös szabályai

 1. §(1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. 

(2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből – e törvényben foglalt részletes szabályok szerint – általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.

 1. §(1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. §a) pont] legalacsonyabb összegének: 28.500 Ft-nak. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.

(2) Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, az (1) bekezdés szerinti mentesség őt abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le.

(3) Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket az (1) bekezdés szerinti mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

 1. §A 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből (nettó) korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét = 142.500 Ft-ot. (28.500 Ft x 5.)

Levonási sorrend

 1. §(1) Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a 165. §-ban megállapított sorrendben, a 164-167. §-nak megfelelően kell levonni.

(2) A 165. § ugyanazon pontja alá eső több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

(3) *  A bíróság a (2) bekezdéstől eltérően elrendelheti, hogy a Vht. 165. § (1) bekezdés a)-h) pontja közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni.

Levonás a munkavállalói munkabérből

 1. §(1) A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

(2) A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:

 1. a)tartásdíj (14. §),
 2. b)az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
 3. c)jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

(3) Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet.

(4) *  Az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.

 1. §A 65. § a következő járandóságok letiltása esetén is irányadó:
 2. a)a kormányzati szolgálati, közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati viszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapján járó illetmény,
 3. b)a szövetkezeti tagot a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíj,
 4. c)az alkotó- és munkaközösségi tag jövedelme,
 5. d)a tudományos továbbképzési ösztöndíjasnak a munkabér jellegű ösztöndíja,
 6. e)bármely személynek a munkájából eredő olyan díjazása, juttatása, követelése, amelyet valamely szervtől vagy személytől rendszeresen, időszakonként visszatérően kap.

 

Ha kizárólag munkabérből…

Ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést, akkor a végrehajtást foganatosító bíróság letiltó végzést hoz, amelyet megküld az adós munkáltatójának. A végzésben a bíróság arra kötelezi a munkáltatót, hogy vonja le a munkabérből a bíróság által megállapított összeget és azt utalja át a végrehajtást kérőnek. A végzés elleni fellebbezésnek a letiltott összeg levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya.

 

Ha letiltással…

A Vht. szerint kizárólag közvetlen letiltással kell behajtani a követelést, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy a végrehajtás tartásdíj vagy más, részletekben fizetendő összeg iránt folyik, és a munkabér végrehajtás alá vonható része az esedékes összeget fedezi.

Elsődlegesen letiltás útján kell a követelést behajtani, ha a végrehajtást kérő fő követelése a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, vagy a bíróság a közvetlen letiltást tartja indokoltnak.

 

NEM Inkasszózható a TELJES kereset!

 

Érdemes megjegyezni, hogy a Vht. lehetőséget ad az egyes végrehajtási cselekmények párhuzamos végzésére tehát adott esetben előfordulhat, hogy a munkáltató által a munkavállaló adósnak kiutalt, levonással nem érintett munkabérrészt a végrehajtó az adós pénzforgalmi számlájára vezetett inkasszóval beszedi, azonban ebben az esetben sem vonhatja el az adós teljes keresetét.

 

Tartalmi elvárás – letiltás

A végrehajtói letiltásnak tartalmilag olyannak kell lennie, hogy abból megállapítható legyen a végrehajtandó bírósági határozatot hozó bíróság neve, a jogerős határozat ügyszáma, a végrehajtandó határozat tartalma, a követelés jogcíme, összegszerűsége, az adós neve, lakcíme, az azonosításához szükséges egyéb adat, a munkáltató neve, székhelye, továbbá az, hogy a követelést a munkabér hány százalékáig kell levonni és azt kinek a részére kell kifizetni, átutalni.

A Vht. kimondja, hogy a letiltást az adós nettó béréből kell teljesíteni és főszabály szerint legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet abból levonni.

Mindenképpen mentes a végrehajtás alól a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, ezt sem munkabér letiltással, sem inkasszóval nem lehet beszedni az adóstól. Ez a minimum azonban nem érvényesül például gyermektartás esetén, mert a szülő gyermeke eltartásáról saját tartásának korlátozásával is köteles gondoskodni.

Amennyiben az adós munkabére meghaladja az öregségi nyugdíj minimum összegének 4x-ét, a munkabér ezen összeg feletti része teljes egészében végrehajtható, tehát ezen részre már nem érvényesül a 33%-os vagy kivételes esetben az 50%-os korlát.

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen részesül munkabérben, azokat a mentesség szempontjából össze kell számítani.

Ha az adós munkabéréből több követelést kell levonni, akkor a Vht-ben meghatározott kielégítési sorrend alapján kell eljárni.

A követelések kielégítése tehát a jogcímük szerinti sorrendben történik, ha pedig a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, ezeket arányosan kell kielégíteni.

Az azonos jogcímű követelések esetén, az érkezés sorrendje az irányadó.

A Vht. Szerint a munkavállalói munkabérhez tartozik az átlagkeresetbe beszámítható minden juttatás, ideértve a személyi alapbért, a bérpótlékot stb. Ide tartozik a betegszabadság idejére kifizetett összeg, a munkavállalót megillető végkielégítés, továbbá a jutalom is.

 

Nyugdíj esetén

csak gyermektartás és jogalap nélkül felvett nyugdíj esetén lehet a nyugdíj 50%-ának megfelelő összeget elvonni.

 

Büntető ügyekben

 

(A büntetőügyekben bejelentett polgári jogi igény szempontjából van jelentősége annak, hogy a fogva tartott adós nettó keresményének 50%-át is végrehajtás alá lehet vonni. Ebben az esetben nem kell tekintettel lenni a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegére, mivel a fogva tartottak létfenntartását az állam biztosítja.)

A Vht. meghatározza, hogy milyen járandóságokból nem lehet letiltást foganatosítani, de ez nem jelenti azt, hogy az adós bankszámlájára már kiutalt összeget a végrehajtó hatósági átutalási megbízással nem szedheti be, mivel ez nem minősül letiltásnak.

A Vht. úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és – a letiltásban foglalt felhívás szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára. A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon értesítse az adóst a letiltásról.

A Vht. szerint a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek.

Következő témánk az INKASSZÓ lesz, annak szabályai, megvalósulása. Tarts velem legközelebb is, az alábbi videót addig is ajánlom figyelmedbe! Keress bennünket, tudunk segíteni! »»KAPCSOLAT!««

 


 

Mediáció = békés út 

Csökkenhet -nem is kevéssel- a tartozás! (link)

A hozzánk fordulókat képviseljük a bankokkal szemben, és elérjük azt, hogy a tartozásuk csökkenjen, és fizethetővé váljon.

»»Olvass tovább!««


 

Összegezve:

 • Ha adóssággal rendelkezel,
 • érdekel a mi tevékenységünk,
 • szeretnél jelentős összegeket megspórolni, vagy
 • nem tudod tovább vállalni az adósságod fizetését, -pl. devizás tartozások olyanok, mint egy fekete lyuk-, vagy mert
 • tartozásaidból nem tudsz kikeveredni, nem látod, hogy hol a vége, mert egyre csak nől a háttérben, vagy magad előtt tolod azokat,

akkor ITT keress meg minket:

Hitelsakkmatt-kapcsolat, vagy töltsd ki az űrlapot, illetve

Facebook Hitelsakkmatt-hitelmentés oldalunk, és FB Mosolygó Hitelesek, Stop nyomor!-kiút az adósságcsapdából csoport.

 


SIKERESSÉG fokmérője – REFERENCIÁK

 

Ha több referenciát szeretnél látni, hogy milyen egyezségek születtek a különböző banki hitelekben, akkor keresd fel a www.hitelsakkmatt.hu oldalon a „referenciák menüpont alatt- SIKEREINK fület.

 

Vagy kattints a Hitelsakkmatt-Youtube megjelent videóra, amiben egy kis Ízelítőt is összeállítottam,  elégedett ügyfeleink véleményével, tapasztalataival, és láthatóak az elért sikereink is.

 

Andrea – Hitelsakkmatt


Lelki táplálékot nyújtok: minden cikkel, ami az oldalon található, és már a videós témákkal is, sok-sok kérdést körüljárva:

 

Hitelsakkmatt – Youtube

INGYENES! 

Kérd ingyenes anyagainkat, mindegyik témája kapcsolódik az adósságokhoz, nézz körül! »» Ingyenes segítség

Kapcsolódó cikkek

20

nov
Bank, Banki praktikák, Hitelek, végrehajtás

Banki trükkök I. – Hogyan veszik ki a zsebedből a pénzt?

Hitelkártya trükkök pórul járt adósok elbeszélése alapján   Terveim szerint több részes cikket készítek a banki trükkök témáról, mert  bőségesen van ezekből. Ez a cikk a bank részére nagyon jól bevált egyik trükköt írja le.   1 db hitelkártyából 2 db lett   Egy bizonyos banknál csereberélték a hitelkártya neveket: egyszer volt Mastercard, másszor volt a Tv2+ÉN[...]

14

nov
árverés, Devizahitel, végrehajtás

Adós életek – deviza sorsok – Saját történet I. rész

“Senki nem tartott fegyvert a fejedhez!…”  Ez az írás az én igaz történetem arról, amit a 2 devizahitelemmel átéltem 7 évvel ezelőtt. Minden egyes mozzanatra, és lelki teherre, sérelemre, és nyomásra úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. “Senki nem tartott fegyvert a fejedhez!…” Talán már mondták Neked is? Jópofa, nem? Főképp, ha a családodban is elhangzik, vagy a[…]