#Veletekvagyunk! Lesz 2. központi védelmi intézkedés csomag? A letiltás

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Egyelőre elvi a kérdés, ám érdemes felkészülni! Az alábbiakban a letiltásról, annak főbb szabályairól olvashatsz, ezt követő cikkben pedig az inkasszóról, mert e két végrehajtási cselekményről nem lehet röviden beszélni, pláne nem a kettőről együtt!

Viszont nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyél, mivel ezt a 2 végrehajtási cselekményt alkalmazzák a leggyakrabban, és a leghosszabb ideig! Ha egyszer rátelepednek a béredre, juttatásaidra, akkor onnan menekülni kell! De hogyan? Kérj útmutatást itt»»Kapcsolat.

 

Sorra indulnak meg a végrehajtások banki hitelekben ->

Tudod mik a letiltás és inkasszó szabályai, és mi a különbség a kettő között?

 

#Veletekvagyunk! Abszolút, még a nyári forróságban, és izzasztóan hőhullámos napokon is veletek vagyunk, merthogy sem a behajtások, sem a végrehajtó, sem pedig a pénzitnézetek nem  pihennek, ha pénzről van szó. Hazánkban a fejős tehenet csak fejik, de nem etetik alapon ügyködnek mindenki életén.

Mi a helyzet koronavírus fronton? Ezekben a zűrös időkben, mikor  egyfelől már kihirdették a veszélyhelyzet végét, másfelől viszont folyamatosan beszélnek a 2., sokkal erősebb koronavírus hullámról, -ami miatt bizonyos intézkedések is körvonalazódnak-, nem egyszerű eligazodni az információ halmazban. Vagy inkább maszlagban. Ha itt lesz egy 2. , sokkal erősebb hullám, akkor lesz 2., sokkal erősebb kormányintézkedés is a banki hitelek  fogyasztói védelmében?

 

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Ezek az igazi kérdések, mert azt látom, hogy a híradásban javában tombol a 2. koronavírus hullám, másfelől a végrehajtásokban újra, illetve továbbra is tombolnak a végrehajtási cselekmények az adósokkal szemben. Tombolnak a pénzintézetek, bankok, faktor cégek a törlesztések, szabálytalanul felszámolt, horribilis kamatos kamatok begyűjtésében.

Megindultak, mint a mérgezett egerek, és tömegével írogatnak az adósaiknak, és fenyegetőznek, most már sokkal komolyabban.

 

Soban viszik végrehajtásra a tartozásokat, 

-mintha “Szabad a vásár!” helyzet volna, és óriási probléma, hogy sok esetben az adósok java része csak a végrehajtás kellős közepén értesül a vele szemben folyó eljárásról. Szabálytalanságok tömkelege jellemzi a hivatalos folyamatokat, sokszor hiányoznak a kiértesítések, és a végrehajtásokba is sok eljárási hiba csúszik. Lényeges, hogy szinte kivétel nélkül az adósok sínylik meg ezeket a helyzeteket is, holott vannak a hivatalos eljárásokra is olvashatóan, egyértelműen leírt törvényeink.

Sajnos az adósok körében is sok a hiányosság, rég elfelejtett tartozások köszönnek vissza a múltból, amiben akár elévülést, akár adósságcsökkentést is el lehet érni, még egy folyó végrehajtás mellett is, már ha volna arra hajlandóság, hogy valaki igazából megoldja a kisiklott pénzügyi helyzetét.

 

Mikor indul végrehajtás? Milyen ügyekben?

 

Figyelem! Következzen a hivatalos rész:

A végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) úgy rendelkezik, hogy a követelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt munkabéréből kell behajtani. Ezért a végrehajtó elsődlegesen azt köteles vizsgálni, hogy az adósnak van-e bejelentett munkaviszonya és ott számára milyen összegű bért fizetnek.

Az Vht. alapján a végrehajtó keresi meg az adós munkáltatóját, aki az Mt-ben foglaltak szerint köteles az adós munkabéréből a végrehajtó által meghatározott részt visszatartani és köteles azt közvetlenül a végrehajtónak átutalni.

A Vht. előírja, hogy először a munkabért és a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlán lévő pénzre kell végrehajtást vezetni, azonban, ha már előre látszik, hogy ezen összegekből rövid időn belül nem térül meg a követelés, akkor lehet az adós többi vagyontárgyát végrehajtás alá vonni.

A jogalkotó azért határozta meg ezen végrehajtási módok elsődlegességét, mert ezek a felek számára általában egyszerűbb és költségkímélőbb eljárások és a Vht. célja, hogy csak a legszükségesebb kényszert alkalmazza.

 

VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE
ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA

Végrehajtói letiltás

 1. §(1) Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét [7. § (1) bek.] letiltja, és ilyen módon lefoglalja.

(2) A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját [24. § (2) bek.], hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és – a felhívásnak megfelelően – fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.

(3) A végrehajtó a letiltást megküldi a munkáltatónak és a feleknek.

(4) A tartásdíj behajtására irányuló letiltást az (1) bekezdésben említett határnap, illetőleg határidő letelte után 3 napon belül ki kell bocsátani.

 1. §A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós – a munkáltató megváltozása esetén – az új munkáltatótól kap.
 2. §(1) A végrehajtó a munkáltatónál – szükség esetén a 33. § alkalmazásával – a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e.

 

A levonás közös szabályai

 1. §(1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. 

(2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből – e törvényben foglalt részletes szabályok szerint – általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.

 1. §(1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. §a) pont] legalacsonyabb összegének: 28.500 Ft-nak. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.

(2) Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, az (1) bekezdés szerinti mentesség őt abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le.

(3) Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket az (1) bekezdés szerinti mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

 1. §A 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből (nettó) korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét = 142.500 Ft-ot. (28.500 Ft x 5.)

Levonási sorrend

 1. §(1) Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a 165. §-ban megállapított sorrendben, a 164-167. §-nak megfelelően kell levonni.

(2) A 165. § ugyanazon pontja alá eső több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

(3) *  A bíróság a (2) bekezdéstől eltérően elrendelheti, hogy a Vht. 165. § (1) bekezdés a)-h) pontja közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni.

Levonás a munkavállalói munkabérből

 1. §(1) A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

(2) A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:

 1. a)tartásdíj (14. §),
 2. b)az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
 3. c)jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

(3) Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet.

(4) *  Az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.

 1. §A 65. § a következő járandóságok letiltása esetén is irányadó:
 2. a)a kormányzati szolgálati, közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati viszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapján járó illetmény,
 3. b)a szövetkezeti tagot a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíj,
 4. c)az alkotó- és munkaközösségi tag jövedelme,
 5. d)a tudományos továbbképzési ösztöndíjasnak a munkabér jellegű ösztöndíja,
 6. e)bármely személynek a munkájából eredő olyan díjazása, juttatása, követelése, amelyet valamely szervtől vagy személytől rendszeresen, időszakonként visszatérően kap.

 

Ha kizárólag munkabérből…

Ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést, akkor a végrehajtást foganatosító bíróság letiltó végzést hoz, amelyet megküld az adós munkáltatójának. A végzésben a bíróság arra kötelezi a munkáltatót, hogy vonja le a munkabérből a bíróság által megállapított összeget és azt utalja át a végrehajtást kérőnek. A végzés elleni fellebbezésnek a letiltott összeg levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya.

 

Ha letiltással…

A Vht. szerint kizárólag közvetlen letiltással kell behajtani a követelést, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy a végrehajtás tartásdíj vagy más, részletekben fizetendő összeg iránt folyik, és a munkabér végrehajtás alá vonható része az esedékes összeget fedezi.

Elsődlegesen letiltás útján kell a követelést behajtani, ha a végrehajtást kérő fő követelése a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, vagy a bíróság a közvetlen letiltást tartja indokoltnak.

 

NEM Inkasszózható a TELJES kereset!

 

Érdemes megjegyezni, hogy a Vht. lehetőséget ad az egyes végrehajtási cselekmények párhuzamos végzésére tehát adott esetben előfordulhat, hogy a munkáltató által a munkavállaló adósnak kiutalt, levonással nem érintett munkabérrészt a végrehajtó az adós pénzforgalmi számlájára vezetett inkasszóval beszedi, azonban ebben az esetben sem vonhatja el az adós teljes keresetét.

 

Tartalmi elvárás – letiltás

A végrehajtói letiltásnak tartalmilag olyannak kell lennie, hogy abból megállapítható legyen a végrehajtandó bírósági határozatot hozó bíróság neve, a jogerős határozat ügyszáma, a végrehajtandó határozat tartalma, a követelés jogcíme, összegszerűsége, az adós neve, lakcíme, az azonosításához szükséges egyéb adat, a munkáltató neve, székhelye, továbbá az, hogy a követelést a munkabér hány százalékáig kell levonni és azt kinek a részére kell kifizetni, átutalni.

A Vht. kimondja, hogy a letiltást az adós nettó béréből kell teljesíteni és főszabály szerint legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet abból levonni.

Mindenképpen mentes a végrehajtás alól a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, ezt sem munkabér letiltással, sem inkasszóval nem lehet beszedni az adóstól. Ez a minimum azonban nem érvényesül például gyermektartás esetén, mert a szülő gyermeke eltartásáról saját tartásának korlátozásával is köteles gondoskodni.

Amennyiben az adós munkabére meghaladja az öregségi nyugdíj minimum összegének 4x-ét, a munkabér ezen összeg feletti része teljes egészében végrehajtható, tehát ezen részre már nem érvényesül a 33%-os vagy kivételes esetben az 50%-os korlát.

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen részesül munkabérben, azokat a mentesség szempontjából össze kell számítani.

Ha az adós munkabéréből több követelést kell levonni, akkor a Vht-ben meghatározott kielégítési sorrend alapján kell eljárni.

A követelések kielégítése tehát a jogcímük szerinti sorrendben történik, ha pedig a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, ezeket arányosan kell kielégíteni.

Az azonos jogcímű követelések esetén, az érkezés sorrendje az irányadó.

A Vht. Szerint a munkavállalói munkabérhez tartozik az átlagkeresetbe beszámítható minden juttatás, ideértve a személyi alapbért, a bérpótlékot stb. Ide tartozik a betegszabadság idejére kifizetett összeg, a munkavállalót megillető végkielégítés, továbbá a jutalom is.

 

Nyugdíj esetén

csak gyermektartás és jogalap nélkül felvett nyugdíj esetén lehet a nyugdíj 50%-ának megfelelő összeget elvonni.

 

Büntető ügyekben

 

(A büntetőügyekben bejelentett polgári jogi igény szempontjából van jelentősége annak, hogy a fogva tartott adós nettó keresményének 50%-át is végrehajtás alá lehet vonni. Ebben az esetben nem kell tekintettel lenni a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegére, mivel a fogva tartottak létfenntartását az állam biztosítja.)

A Vht. meghatározza, hogy milyen járandóságokból nem lehet letiltást foganatosítani, de ez nem jelenti azt, hogy az adós bankszámlájára már kiutalt összeget a végrehajtó hatósági átutalási megbízással nem szedheti be, mivel ez nem minősül letiltásnak.

A Vht. úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és – a letiltásban foglalt felhívás szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára. A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon értesítse az adóst a letiltásról.

A Vht. szerint a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek.

Következő témánk az INKASSZÓ lesz, annak szabályai, megvalósulása. Tarts velem legközelebb is, az alábbi videót addig is ajánlom figyelmedbe! Keress bennünket, tudunk segíteni! »»KAPCSOLAT!««

 


 

Mediáció = békés út 

Csökkenhet -nem is kevéssel- a tartozás! (link)

A hozzánk fordulókat képviseljük a bankokkal szemben, és elérjük azt, hogy a tartozásuk csökkenjen, és fizethetővé váljon.

»»Olvass tovább!««


 

Összegezve:

 • Ha adóssággal rendelkezel,
 • érdekel a mi tevékenységünk,
 • szeretnél jelentős összegeket megspórolni, vagy
 • nem tudod tovább vállalni az adósságod fizetését, -pl. devizás tartozások olyanok, mint egy fekete lyuk-, vagy mert
 • tartozásaidból nem tudsz kikeveredni, nem látod, hogy hol a vége, mert egyre csak nől a háttérben, vagy magad előtt tolod azokat,

akkor ITT keress meg minket:

Hitelsakkmatt-kapcsolat, vagy töltsd ki az űrlapot, illetve

Facebook Hitelsakkmatt-hitelmentés oldalunk, és FB Mosolygó Hitelesek, Stop nyomor!-kiút az adósságcsapdából csoport.

 


SIKERESSÉG fokmérője – REFERENCIÁK

 

Ha több referenciát szeretnél látni, hogy milyen egyezségek születtek a különböző banki hitelekben, akkor keresd fel a www.hitelsakkmatt.hu oldalon a „referenciák menüpont alatt- SIKEREINK fület.

 

Vagy kattints a Hitelsakkmatt-Youtube megjelent videóra, amiben egy kis Ízelítőt is összeállítottam,  elégedett ügyfeleink véleményével, tapasztalataival, és láthatóak az elért sikereink is.

 

Andrea – Hitelsakkmatt


Lelki táplálékot nyújtok: minden cikkel, ami az oldalon található, és már a videós témákkal is, sok-sok kérdést körüljárva:

 

Hitelsakkmatt – Youtube

INGYENES! 

Kérd ingyenes anyagainkat, mindegyik témája kapcsolódik az adósságokhoz, nézz körül! »» Ingyenes segítség

Kapcsolódó cikkek

23

júl
Adósság behajtása, Adósságrendezés

Akkor most tisztázzuk!

Mi történne, ha magadra maradnál egy adósságrendezési folyamatban?   Vannak azok az emberek, akik mindent jobban tudnak. Vannak, akik meghallgatják mások véleményét, de azt teszik, amit saját maguk elképzeltek az adott helyzetben. Mások elfogadják mások véleményét, ha tudják, ők jobban értenek hozzá. Vannak, akik nem gondolkoznak, csakis a mások véleményére alapozva hozzák meg döntéseiket.  Ahány ember, annyiféle […]

22

júl
Adósságrendezés

Mikkel nem kell számolnod, ha tudatosan adósságrendezel?

Milyen csapdákat kerülhetsz el egy jó döntéssel?   Talán furcsának találhatod, hogy a fordított verziót, a “mi NEM lesz, ha adósságrendezel” megközelítést használom. Bizonyos dolgokat könnyebb úgy behatárolni, hogy nem arról beszélünk, hogy azok milyenek, mi valósulhat meg, ha alkalmazzuk, hanem azt határozzuk meg, hogy milyenek nem, azaz “mi nem fog biztosan történni, ha adósságkezelsz?”   Mivel[…]

16

júl
Behajtó/végrehajtó, végrehajtás

Sokan összekeverik őket – pedig eltérőek a szerepkörök az adósságbehajtásban

Miben mások a behajtók és a végrehajtók?   Azt könnyebb meghatározni, hogy miben nagyon hasonlók: mindkét hivatalos fél a félelemre alapozva kommunikál, ijesztő hangnemben veszi fel a kapcsolatot az adósokkal, s nyugodtan mondhatom, hogy szinte mindenkinek feláll a szőr a hátán, ha velük kerül kapcsolatba saját akarata ellenére és netán együttműködést elérnie. Sajnos bevált gyakorlat lett a[…]

09

júl
adósság, végrehajtás

A megfélemlítés a kenyerük – Hogyan állj ellen?

Miért dolgoznak a követeléskezelők, végrehajtók nagy hatásfokkal?   Elterjedt módszer -pláne manapság-, hogy a bankok, követeléskezelők (akiknek a bankok eladják a tartozásokat), végrehajtók, bíróság, közjegyzők, egy szóval a hivatalos szervek a félelemre alapozva kommunikálnak: Ha be akarnak hajtani egy/több adósságot, Ha el akarnak érni valamit a lehető legrövidebb idő alatt, Ha olyan cselekvésre akarnak rávenni például adósokat,[…]

01

júl
adósság, Visszafizethetetlen hitelek

Miért életbevágó, hogy reális tanácsot kapj, ha tartozásaidat rendeznéd?

Miért tudunk értékes és valódi segítséget nyújtani? Főképp, ha adósságrendezésre adod a fejed és pénzügyi egyensúlyt teremtenél magadnál…   Hogyan tudunk mi ellátni olyan tanácsokkal és gyakorlati megoldásokkal, amik valóban pénzügyi változásokat és számos egyéb változást hoznak az életedbe? Azontúl, hogy adósságrendezésben a statisztikák mutatói alapján 94 %-os sikerrátával dolgozunk, ami magában foglalja az adósságcsökkentéseket, a kamatmentes[…]

28

jún
adósság, Hitelek, végrehajtás

Hogyan lesz a “kis” tartozásból óriási baj?

Más oldalról: Miért indulhat árverés fizetett jelzáloghitel esetében is?   Van az a helyzet, amikor: élő, fizetett jelzáloghiteled mellett van 1 vagy több felmondott hiteltartozásod, vagy egyéb követelésed például közmű-, kommunikációs szolgáltatásból, stb. eredően. A bedőlt tartozás(ok)végrehajtásra kerülnek. Van a másik helyzet, amikor: felmondott tartozásaid vannak, amiket nem fizetsz, vagy nem mindegyiket fizeted, így az elhanyagolt tartozásod/tartozásaid[…]