#Veletekvagyunk! Lesz 2. központi védelmi intézkedés csomag? A letiltás

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Egyelőre elvi a kérdés, ám érdemes felkészülni! Az alábbiakban a letiltásról, annak főbb szabályairól olvashatsz, ezt követő cikkben pedig az inkasszóról, mert e két végrehajtási cselekményről nem lehet röviden beszélni, pláne nem a kettőről együtt!

Viszont nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyél, mivel ezt a 2 végrehajtási cselekményt alkalmazzák a leggyakrabban, és a leghosszabb ideig! Ha egyszer rátelepednek a béredre, juttatásaidra, akkor onnan menekülni kell! De hogyan? Kérj útmutatást itt»»Kapcsolat.

 

Sorra indulnak meg a végrehajtások banki hitelekben ->

Tudod mik a letiltás és inkasszó szabályai, és mi a különbség a kettő között?

 

#Veletekvagyunk! Abszolút, még a nyári forróságban, és izzasztóan hőhullámos napokon is veletek vagyunk, merthogy sem a behajtások, sem a végrehajtó, sem pedig a pénzitnézetek nem  pihennek, ha pénzről van szó. Hazánkban a fejős tehenet csak fejik, de nem etetik alapon ügyködnek mindenki életén.

Mi a helyzet koronavírus fronton? Ezekben a zűrös időkben, mikor  egyfelől már kihirdették a veszélyhelyzet végét, másfelől viszont folyamatosan beszélnek a 2., sokkal erősebb koronavírus hullámról, -ami miatt bizonyos intézkedések is körvonalazódnak-, nem egyszerű eligazodni az információ halmazban. Vagy inkább maszlagban. Ha itt lesz egy 2. , sokkal erősebb hullám, akkor lesz 2., sokkal erősebb kormányintézkedés is a banki hitelek  fogyasztói védelmében?

 

Lesz újra végrehajtásokra, és hiteltartozásokra irányuló, adósokat védő szabályozás?

Ezek az igazi kérdések, mert azt látom, hogy a híradásban javában tombol a 2. koronavírus hullám, másfelől a végrehajtásokban újra, illetve továbbra is tombolnak a végrehajtási cselekmények az adósokkal szemben. Tombolnak a pénzintézetek, bankok, faktor cégek a törlesztések, szabálytalanul felszámolt, horribilis kamatos kamatok begyűjtésében.

Megindultak, mint a mérgezett egerek, és tömegével írogatnak az adósaiknak, és fenyegetőznek, most már sokkal komolyabban.

 

Soban viszik végrehajtásra a tartozásokat, 

-mintha “Szabad a vásár!” helyzet volna, és óriási probléma, hogy sok esetben az adósok java része csak a végrehajtás kellős közepén értesül a vele szemben folyó eljárásról. Szabálytalanságok tömkelege jellemzi a hivatalos folyamatokat, sokszor hiányoznak a kiértesítések, és a végrehajtásokba is sok eljárási hiba csúszik. Lényeges, hogy szinte kivétel nélkül az adósok sínylik meg ezeket a helyzeteket is, holott vannak a hivatalos eljárásokra is olvashatóan, egyértelműen leírt törvényeink.

Sajnos az adósok körében is sok a hiányosság, rég elfelejtett tartozások köszönnek vissza a múltból, amiben akár elévülést, akár adósságcsökkentést is el lehet érni, még egy folyó végrehajtás mellett is, már ha volna arra hajlandóság, hogy valaki igazából megoldja a kisiklott pénzügyi helyzetét.

 

Mikor indul végrehajtás? Milyen ügyekben?

 

Figyelem! Következzen a hivatalos rész:

A végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) úgy rendelkezik, hogy a követelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt munkabéréből kell behajtani. Ezért a végrehajtó elsődlegesen azt köteles vizsgálni, hogy az adósnak van-e bejelentett munkaviszonya és ott számára milyen összegű bért fizetnek.

Az Vht. alapján a végrehajtó keresi meg az adós munkáltatóját, aki az Mt-ben foglaltak szerint köteles az adós munkabéréből a végrehajtó által meghatározott részt visszatartani és köteles azt közvetlenül a végrehajtónak átutalni.

A Vht. előírja, hogy először a munkabért és a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlán lévő pénzre kell végrehajtást vezetni, azonban, ha már előre látszik, hogy ezen összegekből rövid időn belül nem térül meg a követelés, akkor lehet az adós többi vagyontárgyát végrehajtás alá vonni.

A jogalkotó azért határozta meg ezen végrehajtási módok elsődlegességét, mert ezek a felek számára általában egyszerűbb és költségkímélőbb eljárások és a Vht. célja, hogy csak a legszükségesebb kényszert alkalmazza.

 

VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE
ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA

Végrehajtói letiltás

 1. §(1) Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét [7. § (1) bek.] letiltja, és ilyen módon lefoglalja.

(2) A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját [24. § (2) bek.], hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és – a felhívásnak megfelelően – fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.

(3) A végrehajtó a letiltást megküldi a munkáltatónak és a feleknek.

(4) A tartásdíj behajtására irányuló letiltást az (1) bekezdésben említett határnap, illetőleg határidő letelte után 3 napon belül ki kell bocsátani.

 1. §A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós – a munkáltató megváltozása esetén – az új munkáltatótól kap.
 2. §(1) A végrehajtó a munkáltatónál – szükség esetén a 33. § alkalmazásával – a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e.

 

A levonás közös szabályai

 1. §(1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. 

(2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből – e törvényben foglalt részletes szabályok szerint – általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.

 1. §(1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. §a) pont] legalacsonyabb összegének: 28.500 Ft-nak. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.

(2) Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, az (1) bekezdés szerinti mentesség őt abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le.

(3) Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket az (1) bekezdés szerinti mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

 1. §A 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből (nettó) korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét = 142.500 Ft-ot. (28.500 Ft x 5.)

Levonási sorrend

 1. §(1) Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a 165. §-ban megállapított sorrendben, a 164-167. §-nak megfelelően kell levonni.

(2) A 165. § ugyanazon pontja alá eső több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

(3) *  A bíróság a (2) bekezdéstől eltérően elrendelheti, hogy a Vht. 165. § (1) bekezdés a)-h) pontja közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni.

Levonás a munkavállalói munkabérből

 1. §(1) A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

(2) A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:

 1. a)tartásdíj (14. §),
 2. b)az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
 3. c)jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

(3) Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet.

(4) *  Az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.

 1. §A 65. § a következő járandóságok letiltása esetén is irányadó:
 2. a)a kormányzati szolgálati, közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati viszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapján járó illetmény,
 3. b)a szövetkezeti tagot a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíj,
 4. c)az alkotó- és munkaközösségi tag jövedelme,
 5. d)a tudományos továbbképzési ösztöndíjasnak a munkabér jellegű ösztöndíja,
 6. e)bármely személynek a munkájából eredő olyan díjazása, juttatása, követelése, amelyet valamely szervtől vagy személytől rendszeresen, időszakonként visszatérően kap.

 

Ha kizárólag munkabérből…

Ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést, akkor a végrehajtást foganatosító bíróság letiltó végzést hoz, amelyet megküld az adós munkáltatójának. A végzésben a bíróság arra kötelezi a munkáltatót, hogy vonja le a munkabérből a bíróság által megállapított összeget és azt utalja át a végrehajtást kérőnek. A végzés elleni fellebbezésnek a letiltott összeg levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya.

 

Ha letiltással…

A Vht. szerint kizárólag közvetlen letiltással kell behajtani a követelést, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy a végrehajtás tartásdíj vagy más, részletekben fizetendő összeg iránt folyik, és a munkabér végrehajtás alá vonható része az esedékes összeget fedezi.

Elsődlegesen letiltás útján kell a követelést behajtani, ha a végrehajtást kérő fő követelése a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, vagy a bíróság a közvetlen letiltást tartja indokoltnak.

 

NEM Inkasszózható a TELJES kereset!

 

Érdemes megjegyezni, hogy a Vht. lehetőséget ad az egyes végrehajtási cselekmények párhuzamos végzésére tehát adott esetben előfordulhat, hogy a munkáltató által a munkavállaló adósnak kiutalt, levonással nem érintett munkabérrészt a végrehajtó az adós pénzforgalmi számlájára vezetett inkasszóval beszedi, azonban ebben az esetben sem vonhatja el az adós teljes keresetét.

 

Tartalmi elvárás – letiltás

A végrehajtói letiltásnak tartalmilag olyannak kell lennie, hogy abból megállapítható legyen a végrehajtandó bírósági határozatot hozó bíróság neve, a jogerős határozat ügyszáma, a végrehajtandó határozat tartalma, a követelés jogcíme, összegszerűsége, az adós neve, lakcíme, az azonosításához szükséges egyéb adat, a munkáltató neve, székhelye, továbbá az, hogy a követelést a munkabér hány százalékáig kell levonni és azt kinek a részére kell kifizetni, átutalni.

A Vht. kimondja, hogy a letiltást az adós nettó béréből kell teljesíteni és főszabály szerint legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet abból levonni.

Mindenképpen mentes a végrehajtás alól a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, ezt sem munkabér letiltással, sem inkasszóval nem lehet beszedni az adóstól. Ez a minimum azonban nem érvényesül például gyermektartás esetén, mert a szülő gyermeke eltartásáról saját tartásának korlátozásával is köteles gondoskodni.

Amennyiben az adós munkabére meghaladja az öregségi nyugdíj minimum összegének 4x-ét, a munkabér ezen összeg feletti része teljes egészében végrehajtható, tehát ezen részre már nem érvényesül a 33%-os vagy kivételes esetben az 50%-os korlát.

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen részesül munkabérben, azokat a mentesség szempontjából össze kell számítani.

Ha az adós munkabéréből több követelést kell levonni, akkor a Vht-ben meghatározott kielégítési sorrend alapján kell eljárni.

A követelések kielégítése tehát a jogcímük szerinti sorrendben történik, ha pedig a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, ezeket arányosan kell kielégíteni.

Az azonos jogcímű követelések esetén, az érkezés sorrendje az irányadó.

A Vht. Szerint a munkavállalói munkabérhez tartozik az átlagkeresetbe beszámítható minden juttatás, ideértve a személyi alapbért, a bérpótlékot stb. Ide tartozik a betegszabadság idejére kifizetett összeg, a munkavállalót megillető végkielégítés, továbbá a jutalom is.

 

Nyugdíj esetén

csak gyermektartás és jogalap nélkül felvett nyugdíj esetén lehet a nyugdíj 50%-ának megfelelő összeget elvonni.

 

Büntető ügyekben

 

(A büntetőügyekben bejelentett polgári jogi igény szempontjából van jelentősége annak, hogy a fogva tartott adós nettó keresményének 50%-át is végrehajtás alá lehet vonni. Ebben az esetben nem kell tekintettel lenni a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegére, mivel a fogva tartottak létfenntartását az állam biztosítja.)

A Vht. meghatározza, hogy milyen járandóságokból nem lehet letiltást foganatosítani, de ez nem jelenti azt, hogy az adós bankszámlájára már kiutalt összeget a végrehajtó hatósági átutalási megbízással nem szedheti be, mivel ez nem minősül letiltásnak.

A Vht. úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és – a letiltásban foglalt felhívás szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára. A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon értesítse az adóst a letiltásról.

A Vht. szerint a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek.

Következő témánk az INKASSZÓ lesz, annak szabályai, megvalósulása. Tarts velem legközelebb is, az alábbi videót addig is ajánlom figyelmedbe! Keress bennünket, tudunk segíteni! »»KAPCSOLAT!««

 


 

Mediáció = békés út 

Csökkenhet -nem is kevéssel- a tartozás! (link)

A hozzánk fordulókat képviseljük a bankokkal szemben, és elérjük azt, hogy a tartozásuk csökkenjen, és fizethetővé váljon.

»»Olvass tovább!««


 

Összegezve:

 • Ha adóssággal rendelkezel,
 • érdekel a mi tevékenységünk,
 • szeretnél jelentős összegeket megspórolni, vagy
 • nem tudod tovább vállalni az adósságod fizetését, -pl. devizás tartozások olyanok, mint egy fekete lyuk-, vagy mert
 • tartozásaidból nem tudsz kikeveredni, nem látod, hogy hol a vége, mert egyre csak nől a háttérben, vagy magad előtt tolod azokat,

akkor ITT keress meg minket:

Hitelsakkmatt-kapcsolat, vagy töltsd ki az űrlapot, illetve

Facebook Hitelsakkmatt-hitelmentés oldalunk, és FB Mosolygó Hitelesek, Stop nyomor!-kiút az adósságcsapdából csoport.

 


SIKERESSÉG fokmérője – REFERENCIÁK

 

Ha több referenciát szeretnél látni, hogy milyen egyezségek születtek a különböző banki hitelekben, akkor keresd fel a www.hitelsakkmatt.hu oldalon a „referenciák menüpont alatt- SIKEREINK fület.

 

Vagy kattints a Hitelsakkmatt-Youtube megjelent videóra, amiben egy kis Ízelítőt is összeállítottam,  elégedett ügyfeleink véleményével, tapasztalataival, és láthatóak az elért sikereink is.

 

Andrea – Hitelsakkmatt


Lelki táplálékot nyújtok: minden cikkel, ami az oldalon található, és már a videós témákkal is, sok-sok kérdést körüljárva:

 

Hitelsakkmatt – Youtube

INGYENES! 

Kérd ingyenes anyagainkat, mindegyik témája kapcsolódik az adósságokhoz, nézz körül! »» Ingyenes segítség

Kapcsolódó cikkek

08

okt
d

LANDING OLDAL – Online tanfolyamom!

Addósságkezelés Mesterkurzus – Vészhelyzeti Megoldások – Akut szakasz / 1. rész online tanfolyam   19.990 Ft Az adósságkezelés hogyanja és vészhelyzeti eljárások alkalmazása 1 anyagban. Használható kézikönyvként önvédelemre bármikor, bármilyen adósságkezelési helyzetben. Jogi tudnivalók érthető köznyelven, rendszerbe foglalva. A mai pénzügyi helyzetben egy sor védelmi eszköztárra és felkészültséget erősítő információra van szükségünk. A legelső és egyetlen olyan […]

01

okt
Bank, Moratórium

Az egyiket január végéig, a másikat nyárig tolták ki…

A halogatás pénzügyi tartozás szempontjából most jó, vagy rossz?   Megint lehet fellélegezni, újabb jó pár hónap nyugi jön. Úgy néz ki, hogy a veszélyhelyzet további meghosszabbításra fog kerülni egészen 2022. január 1. napjáig. Ez azért fontos a végrehajtás alatt lévőknek, mert több dolog is a veszélyhelyzethez van igazítva. Az egyik ilyen a kilakoltatási moratórium. Ez most[…]

24

szept
Bank, Behajtó/végrehajtó

Ezért tanulj meg bank, faktor cég és végrehajtó nyelven!

De mi van a színfalak mögött? Oszd el kettővel, de legalábbis láss a hivatali kommunikáció mögé, ha vannak tartozásaid   “Bízz azokban, akik az igazságot keresik, és kételkedj azokban, akik már megtalálták!”   Dr. Ranschburgh Jenő, általam oly nagyra tartott gyermek pszicológus szakember szavai, aki sajnos már nincs közöttünk. De hogy kerül ide az ő neve? Mert[…]

22

szept
Adósságterhek, Behajtó/végrehajtó

Dr. Marczingós László – C-932/2019 EUB ítélet

Egy sajtótájékoztatón a tegnapi Európai Bírósági ítélet elemzése szerint…   Először a Demokratikus Koalíció képviselője szólalt meg, felsorakoztatva azokat az elképzeléseiket, amiket a megválasztásuk esetén életbe léptetnének: “10 éve annak, hogy a Fidesz meghozott törvényeivel lényegében a magyar családok és emberek tönkretétele mellett tette le a voksát. A Fidesz egy bűnös árfolyampolitikával ellehetetlenítette ezeket a szerződéseket, a családokat. […]

15

szept
Kamat, Moratórium

Hitelmoratórium – Ki maradjon a rendszerben, kinek káros maradni?

Van, akiknek már kifejezetten anyagi ráfizetés a moratórium   Szakértők szólaltak meg a témában, és számokkal is alátámasztották azt a helyzetet, kiknek éri meg, és kiknek már kifejezetten káros anyagilag, ha marad a moratórium rendszerében. A maradási, kikerülési szándékot mindenki 2021. 10. 31.-ig tudja jelezni a saját bankja felé.   Példa: egy személyi hitel tartozás moratórium alatt,[…]

07

szept
Kamat, végrehajtás

Win-win helyzet – Adunk és kapunk, ám értékben sokkal többet!

Végrehajtás alatti követelések – Ajánlat adás feltételei kötöttek, de megéri!   Mi adunk és kapunk is. De sokkal többet kapunk, értékesebbet, mint amit mi adunk a másik félnek.    De ne szaladjunk előre, mert látnunk kell az  win-win helyzetig elvezető út állomásait is.   Az adunk-kapunk folyamat gyakorlata Sokszor írtam arról, hogy egy adott felmondott követelés rendbetétele[…]