Sajtóközlemény az Európai Bíróság legfrisebb döntéséről – C-118/17sz. ítélet

Az Európai Unió Bírósága

28/19. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2019. március 14.

C-118/17sz. ügyben hozott ítélet – Sajtó és Tájékoztatás Dunai Zsuzsanna kontra ERSTE Bank Hungary Zrt.

 

A tőlünk megszokott módon, szókimondóan, tényeket felsorakoztatva, a realitások kemény talaján maradva, ismét úgy vesszük górcső alá a 2019. 03.14.-én született Eus döntést, hogy a háziasszonyoktól a jogászokig, annak tartalma mindenki számára érthető, világos legyen. Tudja mindenki helyesen értelmezni azt, amit most az Unió kimondott, amit az ítéletében leírt, aminek aztán összhangban kell lennie a Magyar Nemzeti bíróságok joggyakorlatával. Mivel ezt is kimondja.

Mert általában egy hivatalos jogi szövegezés értelmezéséhez gyakran két jogász kell, akik hajlamosak aztán egymásnak is ellentmondani. Gyakori helyzetkezelés az is, hogy ki-ki a saját szája íze szerint értelmezi a leírtakat: úgy formálja, ahogy jobb kicsengése lesz annak, amivel könnyebb nagy ember tömegeket befolyásolni az ügy(e) érdekében. Ez hibás hozzáállás. Mert mindent úgy célszerű, és helyes értelmezni, ahogy az van. Nem szolgálja senki érdekeit, ha belemagyarázunk olyat, ami nincs is benne, de tömegek áhítoznak, vágynak rá.

Továbbá úgy kell az ítéletre tekinteni, úgy kell ahhoz hozzáállni, hogy számolni kell azzal, hogy annak jogérvényesítési gyakorlata bele fog simulni Magyarország mai jogi környezetébe: azaz tudni kell számolni azzal a ténnyel is, amilyen módon zajlottak, és ahogyan aktuálisan is kezelik a peranyagok bírálatát a hazai bíróságok. Az alábbi sorok a fejlécben is megnevezett sajtóközlemény alapján készültek. Ez nem hivatalos kiadás, hanem sajtóközlemény.


Az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőleges hatályú megsemmisítését.

A szerződésnek megsemmisíthetőnek kell lennie, amennyiben az a tisztességtelen szerződési feltétel nélkül nem teljesíthető.


Az Európai Bíróságra beadott ügyet már bizonyára Te is ismered, ezt nem részletezem most. (2007 májusában Dunai Zs. az ERSTE Bank Hungaryvel – egy magyar jog szerint működő bankkal – svájci frank (CHF) alapú kölcsönszerződést kötött… a teljes leírást itt elolvashatod.) 

A sajtóközleményből: “2014-ben Magyarország több törvényt hozott (a továbbiakban: 2014. évi törvények) többek közötta devizaalapú kölcsönszerződések bizonyos, tisztességtelen szerződési feltételeinek módosítása érdekében, ideértve azon feltételt is, amely lehetővé tette a bankok számára a kölcsönfolyósításakor és törlesztésekor alkalmazott eltérő árfolyamokból adódó árfolyamrésből eredőhaszonszerzést. A 2014.évi törvények ugyanakkor nem vonatkoztak e szerződések rendelkezéseire annyiban, amennyiben azok az árfolyamkockázathoz kapcsolódtak, amelyet így továbbra is a kölcsön felvevője viselt.

A 2014. évi törvények azt is előírják, hogy a hitelfelvevő nem nyilváníttathat visszamenőleges hatállyal (vagyis az érvénytelenítésről szóló bírósági határozat meghozatalának időpontját megelőző időszakra tekintettel) érvénytelennek egy olyan kölcsönszerződést, amely olyan tisztességtelen szerződési feltételt tartalmaz, mint például az árfolyamkockázat, amelyre e törvények nem vonatkoznak közvetlenül.

A Dunai Zs. és az ERSTE Bank Hungary között a kölcsönszerződésük érvényességével kapcsolatban folyamatban lévő ügyben eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) azt kéri, hogy a Bíróság a 2014. évi törvényeknek a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvvel való összeegyeztethetőségéről határozzon, amely irányelv szerint egyfelől az ilyen szerződési feltételek nem kötelező érvényűek a fogyasztóra nézve, másfelől az ilyen rendelkezéseket tartalmazó szerződés csak akkor tartható érvényben, ha az a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető.

page1image3757748352

A Bíróság a ma hozott ítéletében elsőként megállapítja, hogy a magyar jogalkotó azzal, hogy a hitelintézetek azon gyakorlatához kapcsolódó problémákat, hogy árfolyamrésre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazó kölcsönszerződéseket kötnek, e szerződési feltételek törvényi úton történő módosításával orvosolta, miközben a kölcsönszerződéseket érvényben tartotta, megfelelt a tisztességtelen szerződési feltételek terén az uniós törvényhozó által követett célkitűzésnek. E cél ugyanis a felek közötti egyensúly helyreállítása valamely szerződés egésze érvényességének a lehetőségek szerinti fenntartásával, nem pedig a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés semmissé nyilvánítása.

Konyhanyelven: A mai döntésben azt mondták ki, hogy abban az esetben, hogy ha érvénytelen lesz egy szerződés, mert olyan tisztességtelen feltétel van benne, ami nélkül nem jöhetett volna létre, akkor nem lehetséges a bírói gyakorlat, ami eddig volt, hogy hatályossá teszik, hanem a szerződést meg kell szüntetni, és az eredeti állapot alapján kell elszámolni. Nem lehet tehát hatályossá nyilvánítani a szerződést. Ez viszont nem segít abban, hogy több legyen a pernyertesség. Ez abban segít, hogy ha pernyertesség van, akkor jó legyen az elszámolás az adós részére. Nem abban segítség, hogy több nyert ügy legyen annál, mint amennyi eddig volt, hanem a jogkövetkezménye nem lehet a hatályossá nyilvánítás, hanem olyan jogkövetkezménye lesz, ami sokkal kedvezőbb az adósoknak. E döntésnek nem lesz közvetlen hatása az eddigi bírói joggyakorlatra, nem annak megváltoztatását fogja okozni, mert nem arról szól. Arról szól, hogy ha valamely szerződést érvénytelennek nyilvánítanának, akkor más lesz a jogkövetkezménye, mint ami eddig volt.

 E vonatkozásban a Bíróság ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy egy tisztességtelennek minősített szerződési feltételt főszabály szerint úgy kell tekinteni, mint amely nem is létezett, és így nem fejthet ki joghatást a fogyasztóra nézve, akinek lehetővé kell tenni az ugyanolyan jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, mint amilyenben az említett kikötés hiányában lenne.

Következésképpen, az árfolyamréssel kapcsolatos szerződési feltételeket illetően a 2014. évi törvényeket úgy kell tekinteni, hogy azok tiszteletben tartják az irányelvet, feltéve hogy e törvények lehetővé teszik azon jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, amelyben a fogyasztó az ilyen tisztességtelen szerződési feltételek hiányában lett volna, többek között azzal, hogy biztosítják az eladó vagy szolgáltató által e szerződési feltételek alapján szerzett jogalap nélküli előnyök visszatérítéséhez való jogot. A magyar bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a jelen esetben teljesült-e ez a feltétel.

Az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételt illetően a Bíróság rámutat, hogy az határozza meg a szerződés elsődleges tárgyát, így abban az esetben, ha bizonyítják e szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés érvényben tartása nem tűnik jogilag lehetségesnek, ezt azonban a magyar bíróságnak kell mérlegelnie.

E tekintetben a Bíróság az előzetes döntéshozatalra utaló határozat alapján megállapítja, hogy a2014. évi törvények, úgy tűnik, azt eredményezik a fogyasztó számára, hogy ha az többek között az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegére hivatkozik, akkor azt is kérnie kell az eljáró bíróságtól, hogy a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályosnak. Így e törvények megakadályozhatják a fogyasztónak az érintett tisztességtelen szerződési feltétel alóli mentesülését, és az ilyen szerződési feltételt tartalmazó szerződés teljes egészében történő megsemmisítésének lehetőségét olyan esetekben, amikor e szerződési feltétel hiányában e szerződés nem teljesíthető. Ebből következően a 2014. évi törvények nem összeegyeztethetők az irányelvből eredő követelményekkel.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat atartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

Az ítélettel lehetővé vált jogkövetkezményként a szerződés megsemmisítése. DE csak akkor, hogy ha érvénytelennek találja a bíróság a szerződés valamely pontját. És a probléma itt szokott lenni, az ítélethozatalnál. Maga az ítélkezési gyakorlat hogyan-ján van a gyenge pont. A Kúria majd összeül, és megtanácskozza, hogy a jogkövetkezmény megállapítása hogyan történjen. Nem az érdemi részen van hangsúly, hanem a jogkövetkezményi részén. 1. Hogy a felperes keresetét alaposnak találják-e, vagy sem. Ha igen, akkor lehet a következő pontra lépni, a jogkövetkezmény megállapítására. Nagyjából ez lesz a jövőbeni forgatókönyv. Ha, és akkor lehet az ítélet által hozott irányt érvényesíteni, ha első lépésként sikerül kivívni az érvénytelenség megállapítását a hazai bíróságokon.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon.


Mi hoz jobb, megbízhatóbb eredményeket? A per, vagy a per nélküli megegyezés?

Azt gondolom, hogy már évek óta nincs abban probléma, hogy helyrehozhatóak-e ezek a devizahitel szerződésben elszállt adósság összegek, és orvosolhatóak-e ezek, vagy bármely más típusú forintszerződések, és azok kihatásai az emberek anyagi-, és élethelyzetére. Évek óta bizonyít a per nélküli megegyezési forma, amely rendíthetetlenül hozza az eredményeket. Temérdek mennyiségű megállapodás, azaz újrafogalmazott hitelszerződés született a tartozás összegek radikális, több milliós csökkentéséről, és azok kamatainak eltörléséről, valamint az adósok által megálmodott tartozás összegek visszafizetési módja is kidolgozásra került már számtalan formában.

Ezek általában igazodni tudnak az adósok anyagi-szociális élethelyzetéhez, a mi adósságrendezési gyakorlatunk szerint őket, az adósokat kérdezzük: mit tudnak bevállalni havi szinten? Ezután így, ennek szellemében kerül sor az adósságok csökentésével egyidejűleg a tartozás kamatainak elengedtetésére, és a már csökkentett adósság visszafizetési módjának megállapítására, pénzügyi jogászunk stratégiai tevékenysége által.

Hasonlítsuk össze: per vs. peren kívüli megegyezés

Mindezek alapján, ha össze akarnám hasonlítani egy -eddig oly ritka-, adós által indított, tegyük fel, győztes perben, a bíróság által megállapított, adósnak a bank felé fennálló tartozás összegét (a bíróság újraszámolná a tartozást), azzal az összeggel, ami a megegyezésekkel vívható ki, akkor azt mondanám, hogy egy peren kívüli megegyezés segítségével kialkudott tartozás összege lényegében annyi lesz a megállapodás révén, mint amennyit a jog által ki akarnánk vívni egy bíróság előtt. És amit eddig szinte lehetetlen volt elérni a hazai joggyakorlatban. További előnyük a megegyezéseknek, hogy sokkal kevesebb költséggel járnak az adósra nézve, mint egy ügyvéd munkadíjának, és a per költségeinek viselése.

Azt mondom tehát, hogy bár nem működik a peres jogérvényesítés, de működik egy jó eredményeket hozó módszer, eljárás, ami mindenkinek hozzáférhető. Összességében hatékonyabb, gyorsabb, fájdalommentesebb, és még olcsóbb is egy peren kívüli megegyezés, egy perrel szemben. Ha ez másképp volna, mi is másképp dolgoznánk. 🙂 (Maratoni, 8-10 éve bíróságra beadott perek lógnak még mindig a levegőben, vagy zárják le ezeket egy elutasítással.) 


Ha Te olyan ember vagy, aki szeret biztosra menni, egyelőre ne fűzz különleges reményeket a gyökeres változásokhoz. Sok-sok fordulópont volt az évek során a  devizahiteles témában, amelyhez mindig új és új reményeket fűztek a fogyasztók… amikről később kiderült, hogy csalóka remények voltak csupán. Tudomásul kell venni, hogy érdekek mozgatják a folyamatokat, és azok nem a fogyasztók elvásárait helyezik előtérbe.

Bízz abban, ami töretlenül hozza az eredményeket, és lásd, hogy ezzel a megoldással óriási adósságcsökkentések valósultak már meg, és rengeteg ingatlan menekült meg az árveréstől, sok-sok adóstól hárult el a kilakoltatás veszélye! Ez a megoldás, az a megoldás, ami nem függ semmilyen hatalomtól, irányítástól, érdekektől, rétegektől. Ez arról szól, hogy minden fél megkapja, amit elvár. Jól jár a fogyasztó is, és jól járhat a bank is. Nincs erő, nincs egymásnak feszülés, csak az értelmes párbeszéd van.

Hogy ne érezd magad egyedül a gondoddal, tudd, hogy MI ITT VAGYUNK. Veled,  és melletted! Ha anyagi gondjaid vannak, lehúznak, leterhelnek adósságaid, merj segítségért kiáltani! Mindegy, hogy devizahitel, vagy forinthitel nyomaszt, a lényeg, hogy merj változtatni, hogy megoldódjanak az anyagi gondjaid!

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Egy fesztelen szaktanácsadói beszélgetés, amely csakis az anyagi gondok megoldásáról szól! Kattints, kérj időpontot, kuponnal díjmentesen!


Javaslatunk

Bármilyen, adósságodat, hiteledet érintő változás történik az életedben, például ha látod azt, hogy nehezen fizeted az adósságodat, főleg ha több is van, feltétlenül vedd fel a kapcsolatot hitelszakértővel!  Ha munkahelyed kerül veszélybe, szintén nehéz fizetni bármilyen tartozást, és az egészségügyi problémák is kihatással vannak az aktív, rendszeres törlesztésre.

Hatékony, gyors segítségnyújtást ITT KÉRHETSZ>>

Adatbekérő űrlap, katt!

    A Facebook akadályozza a cikkek láthatóságát, ezért arra kérünk, hogy 1 megosztással segítsd a törekvésünket, hogy minél több embernek tudjunk segíteni az adósságterhein! Köszönjük!

Ha értesülni akarsz mindig a legfrisebb adósságokkal kapcsolatos információkról, iratkozz fel írásainkra! >IDEKATTINTS!<

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt (06304845236) -> Kapcsolat

 

Kapcsolódó cikkek

28

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

INKASSZÓ – Javult a helyzet!

Az INKASSZÓ, mint népellenes végrehajtási eszköz …bár a szabályai javultak!   Talán mindannyiunk életében eljött már az a pillanat, mikor egy bosszantó inkasszóval találtuk szembe magunkat. Nem fértünk a pénzünkhöz, a bank önhatalmúlag zárolta, s sok ember ezt megfejelve még azzal is szembesül, hogy semmilyen mentes részhez, azaz egy Ft-hoz NEM fér hozzá a számlájáról! De így […]

26

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

Áremelkedések – Brutális következmények

Ha éppen csak túlélni próbálsz, biztosan rontasz a helyzeten!   Egyes becslések szerint ebben a két évben úgy feltorlódtak az árverésre váró ingatlanok, hogy most közel 30.000 ilyen ház vagy lakás várakozik arra, hogy árverésre bocsássák. Ezt előzi meg a becsérték megállapítása, melynek során a végrehajtó a helyi önkormányzattól kikéri a becsértéket.  Ha alacsony a becsérték, akkor[…]

29

jún
árverés, végrehajtás

LICITHÁBORÚ – feltűnt a kilakoltatás veszélye!

Licit van, iparkodj!   Ez a helyzet egy árveréskor alakul ki. Ezt előzi meg a becsérték megállapítása, melynek során a végrehajtó a helyi önkormányzattól kikéri a becsértéket. Ezt a helyi, építéshatósági ember végzi el. Hol személyesen -szerencsés esetben-, hol pedig az íróasztala mögül. Ilyenkor, sőt a legtöbb esetben fals eredményt adnak ki, ami korántsem vicces! Ha alacsony[…]

12

máj
árverés, végrehajtás

Becsérték – mire figyelj oda, ha megállapítják?

BECSÉRTÉK – ÁRVERÉS Mi az a becsérték, milyen életbevágó szerepe van, miért árveréseknél jelenik meg, és ki állapítja meg? Haladjunk sorban. 1. A becsérték az az érték, ami az ingatlan aktuális piaci értékét határozza meg. Persze a becsérték megállapítása sajnos a legtöbb esetben fals értékeken alapul.   2. A szerepe abban rejlik egyrészt, hogy a végrehajtó mikor[…]

21

ápr
Adósság behajtása, végrehajtás

Minden, ami végrehajtás! Erre tessék vigyázni!

MIT tehet meg egy végrehajtó, ha elindult a végrehajtás?   Sajnos, sok mindent! Több eszköze is van egy végrehajtónak, ha egy tartozásban végrehajtást kérnek.   Eszközök: -Foglalás, -Inkasszó, -Letiltás, -Vállalkozás vh. alá vonása, -Árverés.   Utóbbi a végső eszköz, akkor nyúl ehhez a végrehajtó, ha már egy ideje a letiltás folyik, de nem látszik az adott tartozás[…]

12

ápr
végrehajtás

Saját magunktól letiltani?? Van ilyen?

Letiltás saját magunktól? Hogyan??!   Felmerült egy kérdés Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/csokkentes.hitelmentes) , mely igazán érdekesnek ígérkezik. Lássuk!   “Valószínűleg vannak mások is, akiket érdekel egy korrekt válasz az alább vázolt problémára. Ha bírósági végrehajtó, egy jogos, bíróság által megítélt követeléssel kapcsolatban nekem, mint KATA-s egyéni vállalkozónak küld egy letiltásról szóló felszólítást, aminek az a lényege, hogy a[…]